TEKNOKENT FİRMALARININ DİKKATİNE!

Teknokent Firmalarının Dikkatine

7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 Şubat 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mevcut Kanun düzenlemesi ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin, Teknokentlerde faaliyette bulunan işletmelerin ve 5746 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yararlanılan Ar-Ge ve tasarım indirimi ile kazanç istisnası tutarı 1.000.000 TL ve üzerinde olması halinde, bu tutarın %2’si pasifte geçici bir hesaba aktarma zorunluluğu getirilmiştir.

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE UYGULAMA

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNİN %2’SİNİN GİRİŞİM SERMAYESİ FON VE
ORTAKLIKLARI İLE KULUÇKA FİRMALARINA SERMAYE OLARAK
KONULMASI
7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda önemli değişikler yapılmış ve ayrıca Bölgelere sağlanan teşvik ve desteklerin süresi 31.12.2023 tarihinden, 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; 01.01.2022 tarihinden itibaren, bölgede faaliyet gösteren mükelleflerden, istisna edilen kazanç tutarı 1.000.000 TL ve üzerinde olanlar, bu tutarın %2’sini pasifte geçici bir hesaba aktarmaları gerekmekte olup, aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık 20.000.000 TL ile sınırlıdır.

Ayrılan tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş;

  • Girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya
  • Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şartı getirilmiştir.
Kanunda yapılan düzenlemeye paralel olarak;
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
  • Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinde de, söz konusu %2’lik tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda,
  • Yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının %20’sinin ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyeceği
  • İstisna uygulaması nedeniyle zamanında alınmayan vergilerin, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın, gecikme faiziyle birlikte geri alınacağı yer almaktadır.
Bu nedenle; vergi istisnasından yararlanan Bölgedeki firmaların 2022 sonuna kadar “Girişimci Firmalara Yatırım Yapılması” şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda Basefunder kitle fonlama platformumuz ve BF Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu portföyünde yer alan girişimlere istisna tutarınız ile yatırım yaparak hem teşviğinizi korumaya, hem de geleceğe yatırım yapmaya davet ediyoruz.