Finansal Tablolar

Basefunder Faaliyet Raporları ve Finansal Tablolar

Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2) kapsamında Platformların Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Başlıklı Üçüncü Bölüm, Genel Esaslar Başlıklı 11. Maddesi,16. Fıkrası uyarınca 'Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar, TTK uyarınca hazırlanan finansal tablo ve raporlarını veya 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ilgili takvim yılını izleyen dördüncü ayın sonuna kadar Kurula gönderir ve internet sitesi üzerinden kamuya duyurur.' hükmüne istinaden TTK uyarınca hazırlanan uyarınca hazırlanan yıllık Finansal Tablolarımızı ve Faaliyet Raporlarımız bu sayfada yayınlanmaktadır.