Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş Değerlendirme Politikası

Kalite Politikamız

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
Amaç

Maade 1 - Bu yönergenin amacı, Tebliğe uygun olarak Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’ye başvuru yapan Girişimci veya Girişim Şirketinin Bilgi Formunun onaylanmasına ve ilgili tebliğin Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren Yatırım Komitesi değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Maade 2 - İşbu Politika, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Madde 4, Madde 16, Madde 35/A ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.10.2021 tarihli 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2)” ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) yayınları esas alınarak hazırlanmış ve yine ilgili mevzuat gereği Platform Yönetim Kurulu kararına bağlanarak Platform web sitesi üzerinden sürekli olarak kamuya duyurulur.

Tanımlar

Maade 3 - Politika kapsamında yer alan tanımlar aşağıda yer alan anlamları ifade eder:şekildedir.

 1. Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş.: Paya Dayalı Kitle fonlamasına aracılık eden platformu (Platform)
 2. Girişimciler: Projesine paya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri,
 3. Girişim Şirketi:Anonim şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyetlerine devam edecek ve Türkiye’de kurulu olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve projesine kaynak ihtiyacı bulunan anonim şirketleri veya toplanan fonların emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketleri,
 4. Girişimci İlişkileri Müdürlüğü:
 5. Kampanya:Projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformun internet sitesinde kamuya duyurulmasını,
 6. Kampanya Sayfası:Projeye ilişkin olarak platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,
 7. Kampanya Süresi:Yatırım Komitesi tarafından onaylanmış Bilgi Formu’nun Kampanya Sayfası’nda yayımlandığı tarihte başlayan ve en fazla Platform tarafından belirlenen gün kadar devam eden süre,
 8. Kanun:06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
 9. Kitle Fonlaması:Projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasını,
 10. Kitle Fonlaması Bilgi Formu (Bilgi Formu):Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan, projenin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu,
 11. Kurul:Sermaye Piyasası Kurulunu,
 12. Pay:Fonlanan şirketin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti,
 13. Paya Dayalı Kitle Fonlaması:Pay karşılığında platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasını,
 14. Proje:Planlanan teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,
 15. Operasyon Birimi:
 16. Tanıtıcı Bilgiler:Platformlar tarafından kampanyalara ilişkin olarak her türlü iletişim aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, girişim şirketinin ticaret unvanı ve merkez adresi, girişim şirketinin yöneticilerinin veya girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri, hedeflenen ve toplanan fon tutarı, belirlenen ve geriye kalan kampanya süreleri, varsa fon sağlayan yatırımcı sayısı ve kampanyayı destekleyen nitelikli yatırımcıların unvanları gibi genel nitelikteki özet bilgileri,
 17. Tebliğ:27.10.2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kitle Fonlaması Tebliğini (III–35/A.2),
 18. Teknoloji Faaliyeti:Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini,
 19. Üretim Faaliyeti:Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyetini,
 20. Yatırım Komitesi:Girişim şirketine veya girişimciye ait projeye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan kitle fonlaması bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi,
 21. Yönetim Kurulu:Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş. yönetim kurulunu,

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul Edilecek Projeler
Amaç

Maade 4 - Platform’a yapılan başvurularda ilgili mevzuata uygun olarak, teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunmaları

Hukuki Dayanak

Maade 5 - Tabi oldukları mevzuat uyarınca hazırlayacakları en son yıllık ve varsa son güncel ara dönem finansal tablolarında, 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)’nin 8 inci maddesinde finansal tablo kalemleri için öngörülen eşikleri aşmamaları,

Maade 6 - Düzenli olarak takip ve kontrol edilen tescil edilmiş internet sitelerinin bulunması zorunludur.

Verilen Bilgilerin Doğruluğu

Maade 7 - Başvurularda Girişimci veya Girişim Şirketi tarafından verilen tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğu kabul edilir. Gerekli durumlarda paylaşılan bilgi ve/veya belgeleri tevsik edecek ek belgeler istenir.

Girişimci ve Girişim Şirketi’ne Dair Ön Değerlendirme

Maade 8 - Platform’a başvuran Girişimci veya Girişim Şirketi'ne operasyon direktörlüğü / girişimci ilişkileri müdürlüğü destek olur.

Maade 9 - Bu aşamada ilk değerlendirme yapılır ve ilgili Tebliğ'de belirtilen duruma uygun olmayan başvurular reddedilir. Reddedilme gerekçelerin belirtildiği bir e-posta ile bu durum başvuru sahibine bildirilir.

Maade 10 - Ön onayı geçen başvuru sahipleri operasyon direktörlüğü / girişimci ilişkileri müdürlüğü yönlendirmeleri ile Yatırım Komitesi’ne sunulmak üzere gerekli hazırlıkları yapar.

Başvuru Esnasında Kitle Fonlaması Bilgi Formunda Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler

Maade 11 - Girişimci veya girişim şirketi Platform web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak sunulan başvuru formunu doldurur. Bu formda aşağıdaki maddelerden girişimci veya girişim şirketinin temin ettikleri bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Bilgi Formun'da istenen diğer bilgi ve belgeler bulunur.

 1. Girişim şirketi, Platfotm ve Kampanya hakkında özet bilgiler
 2. Girişim şirketinin ortaklık yapısı, yönetim kurulu ve yöneticileri hakkında tanıtıcı bilgiler
 3. Girişim şirketinin faaliyet konusu, iş modeli, sektör ve pazar analizi bilgileri
 4. Ürünler ve ürünün geliştirdiği çözüm, ürünün değer önerisi, geliştirme, üretim ve arge süreçleri ve önceki satışlar hakkında bilgiler
 5. Pazar, hedef kitle, rekabet ve ticarileşme planı
 6. Kampanyanın bütçesi ve ileriye dönük kar tahmini ve beklentileri
 7. Finansal durum, yatırım bütçesi, gelir kalemleri ve satış hedefleri hakkında bilgiler
 8. Patent, marka tescil ve diğer belgeler, izin onaylar, başarılar, hibe ve destekler
 9. Kampanya`nın gerekçesi, fon kullanım yeri ve zamanı, kar tahmin ve beklentileri
 10. Girişim şirketine, sektöre ve paylara ve diğer risklere ilişkin risk faktörleri
 11. Çıkarılacak paylar, talep, satış ve dağıtım süreci hakkında bilgiler
 12. Değerlendirme Politikası, Çıkar Çatışması Politikası ve Beyanına ilişkin bilgiler
Yatırım Komitesine Başvurunun Sunulması

Maade 12 - Girişimci ve/veya girişim şirketi tarafından Bilgi Formun'da istenen bilgi ve belgeler platform tarafından proje başvuru sahibine tahsis edilen çevrimiçi alan kullanılarak girilir ve kampanya sayfası düzenlenir. Platform ön onayı ile Yatırım Komitesine sunulur.

Yatırım Komitesinin Oluşumu ve Toplantı Usulü

Maade 13 - Tebliğ uyarınca Yatırım Komitesi için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yatırım komitesi üyeleri ile Platform’un Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur.

Maade 14 - Yatırım Komitesi en az 3 (üç) üyeden oluşur.

Maade 15 - Yatırım Komitesi üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki, Proje danışmanlığı, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip kişilerden oluşur.

Maade 16 - Yatırım Komitesi’nin yalnızca bir üyesi Platform’un Yönetim Kurulu üyesi olması ve bu üyenin Tebliği'n 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartı haizdir.

Maade 17 - Yatırım Komitesi’nin en az bir üyesi, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de tanımlanan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahiptir.

Maade 18 - Yatırım Komitesi üyelerinin tamamı Tebliğ'in 6’ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan şartları sağlar.

Maade 19 - Tebliği'n 9’uncu maddesi birinci ve dördüncü fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde platform Yönetim Kurulu en geç 10 (on) işgünü içinde bu şartların yeniden sağlandığını teşvik edici bilgi ve belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu’na iletir.

Maade 20 - Yatırım Komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun gerekçesi Platform tarafından yazılı olarak 2 (iki) işgünü içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.

Maade 21 - Yatırım Komitesi'nin kitle fonlaması Bilgi formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür.

Maade 22 - Yatırım Komitesi üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları Projeler'e veya girişim şirketleri'ne ait kampanya başvurularının değerlendirilmesinde oy kullanamazlar.

Maade 23 - Yatırım Komitesi üyelerinden herhangi birinin bir girişim şirketi'nin veya Projenin Kampanyasının Platformda yayımlanma kararına karşı şerh koyması halinde, bu şerhe ve şerhin gerekçesine ilişkin ilgili girişim şirketinin veya projenin kampanya sayfasında açıklama yapılır.

Maade 24 - Yatırım Komitesi üyeleri Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri karşılığında girişim şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri Kampanyalara hedeflenen fon tutarının %5’inden fazla fon sağlayamazlar.

Maade 25 - Yatırım komitesi üyeleri başvuruları değerlendirmek üzere çevrimiçi veya yüz yüze bir araya gelerek toplantı yapabilir.

Maade 26 - Yatırım komitesi üyeleri başvuruları objektif kriterlere ve etik değerlere göre hiçbir yönlendirme ve baskıya maruz kalmadan değerlendirir ve Platformda yayınlanmasını uygun görmesi durumunda onay verir. Uygun bulmadığı başvurular için gerekçesini yazılı olarak bildirir.

Maade 27 - Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde girişimci veya girişimciler ile çevrimiçi veya yüz yüze görüşür.

Maade 28 - Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde başvuru için girişimci ilişkileri Müdürlüğü aracılığıyla ile ek bilgi ve belge talep edebilir.

Yatırım Komitesinin Değerlendirme Kriterleri

Maade 29 - Öncelikle başvurular ilgili mevzuata uygunluğuna göre Yatırım komitesi tarafından değerlendirilir..

Maade 30 - Değerlendirme esnasında gelişme potansiyeli taşıyan teknoloji ve/veya üretim faaliyetinde bulunan proje veya girişim şirketi olmasına ve özellikle katma değeri yüksek ve yenilikçilik içermesine dikkat edilir.

Maade 31 - Yatırım komitesi, objektif kriterlere göre hazırlanan değerlendirme politikasına göre Girişimci ilişkileri birimi tarafından raporlanan bilgi formu ve diğer bilgi ve belgeleri temel alarak sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini de değerlendirmede kullanır.

Maade 32 - Bilgi formunda ve eklerinde yer alan bilgilerin, yatırım komitesinin sahip olduğu tüm bilgiler çerçevesinde gerçeğe uygun olmasına ve bilgi formundaki bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir yanlışlık, yanıltıcılık ve eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmesine dikkat eder.

Maade 33 - Yüksek teknoloji içeren ve/veya ülkemize yurtdışından ithal edilen ürünlerin ikamesi olan ürünlerin üretilmesine yönelik iş fikirlerine özen gösterir.

Maade 34 - Yatırım komitesi üyeleri, söz konusu girişime yatırım yapacak yatırımcıların haklarını korumaya yönelik olası yüksek riskleri öngörür ve bu durumu belirtir.

Maade 35 - Ülke ekonomisine katma değer sağlayacak, istihdam yaratacak, ticarileşme potansiyeli yüksek ve küresele açılmayı hedefleyecek girişimlerin değerlendirilmesinde özen gösterir.

Maade 36 - Girişim projelerinin evrensel değerlere ve hukuka uygun olmasına dikkat eder.

Kampanyanın Kabulü ve Yayına Alınması Usulü

Maade 37 - Yatırım komitesinin Kitle Fonlaması Bilgi Formunu Komite Üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile başvuru kabul edilmiş sayılır ve yayınlanması için Platform’a iletilir. Platform tarafından gerekli ön çalışmalar ve işlemler akabinde başvuru fon toplanması için yayına alınır.

Kampanyanın Ret Edilmesi ve Bildirim Usulü

Maade 38 - Yatırım komitesinin Kitle Fonlaması Bilgi Formunu Komite Üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermemesi durumunda başvuru kabul edilmemiş sayılır ve ret gerekçesini de içeren bilgiler ile birlikte başvuru sahibine Girişimci İlişkileri Birimi tarafından bildirilir.

Kampanya Süresi İçinde Bilgi Formunda Açıklanan Hususlardaki Değişiklikler

Maade 39 - Kampanya süresi içinde, yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum bilgi formunun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte girişim şirketi veya girişimci tarafından derhal platforma bildirilir.

Maade 40 - Bilgi formunun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları Madde 42 uyarınca yapılacak bildirim tarihinden itibaren iki işgünü içinde yatırım komitesi tarafından değerlendirilir. Yatırım komitesi değişiklik yapılan bilgi formunu onaylarsa kampanya sayfasında derhal yayımlanır. Yatırım komitesi ilave gelişmelerin niteliğini ve potansiyel etkilerini değerlendirerek kampanya sürecini iptal edebilir.

Fikri Haklar Hususu

Maade 42 - Platform’a başvuru yapan Girişimci ve/veya Girişim Şirketi, başvurusunda yer alan tüm bilgi, belge ve diğer materyallerin telif haklarının kendisinde olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır. Aksi bir durumun tespiti durumunda değerlendirmeye alınmaz veya derhal işlemler iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER
Politika ’da Yer Almayan Diğer Hükümler

Maade 42 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Politika Hükümlerinde Değişiklikler

Maade 43 - Politika hükümlerini değiştirme yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Yürütme

Maade 44 - Bu Politika hükümleri Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş tarafından yürütülür.

Yürürlük

Maade 45 - İş bu Politika hükümleri Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 15 Mart 2022 tarihli kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.