Platformumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir.

Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nca Paya Dayalı Kitle Fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere 21/07/2022 tarihinde listeye alınmıştır. Söz konusu karar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21/07/2021 Tarihli 2022/36 sayılı Bülteninde yayınlanmıştır. Karara ulaşmak için tıklayınız veya SPK tarafından listeye alınan platformları görmek için burayı tıklayınız.

Tüm hazırlıklarımızı yoğun bir çalışma ve azimle tamamlayarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile yazılım uyumunu başarı ile gerçekleştirip ülkemizde bu alanda bir ilki başardık.

Girişimci ekosisteminde güvenli ve hızlı yatırım yapabilmeyi amaçlayan yatırımcıların coşkuyla beklediğini biliyoruz. Aynı coşkuyu biz de yaşıyoruz. Artık herkesin 1 TL ile dahi kolayca yatırımcı olabileceği bu sistem sayesinde girişimciler de daha kolay ve daha hızlı bir şekilde faizsiz finansmana ulaşabilecek. Aynı zamanda yatırımcılar da birikimlerini değerlendirirken sistem içerisinde bulunan ortaklar sayesinde daha güvenli işlem yapabilecekler.

Paya Dayalı Kitle Fonlama Sistemi ile Girişimcilerin, KOBİ’lerin, AR-GE ve Yenileşim çalışmaları yapanların finansmana erişmede, bankalar, melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcıların yanında bu alternatifi daha çok benimseyeceklerini biliyoruz. Hatta sistemin hızlı ve kolay oluşu, teminatsız ve maliyetin çok daha düşük oluşu, banka kredilerine seçenek olarak bir borçlanma içermediğinden faizsiz oluşu sebepleri ile girişimcilerin birinci seçeneğinin olacağına inancımız tam.

PLATFORMUMUZUN TABİ OLDUĞU MEVZUAT:

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU

Kanun No: 6362

Kabul Tarihi: 6/12/2012

İzah name hazırlama yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izah name hazırlanması ve hazırlanan bu izah namenin Kurulca onaylanması zorunludur. (Ek cümle: 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 108 inci maddesi ile) Diğer kanunların yardım, bağış veya bağışların toplanmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanması, Kurulca faaliyet müsaadesi verilen kitle fonlama platformları aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu Kanunun izah name ya da dışalım belgesi hazırlama yükümlüğüne ilişkin hükümlerine tabi değildir.

Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması

Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması MADDE 16 - (1) (Değişik birinci cümle: 28/11/2017-7061/109md.) Payları borsada işlem gören paydaşlıklar ile kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan paydaşlıklar hariç olmak üzere pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık paydaşlık hükümlerine de tabi olurlar

Kitle fonlama platformları

MADDE 35/A (Ek madde: 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi ile)

  • Kitle fonlama platformları, kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlardır.
  • Kitle fonlama platformlarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Kuruldan izin alınması zorunludur. Bu platformların kuruluşlarına, paydaşlarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketleri tarafından toplanabilecek paranın maksimum limitine ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslar ile toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.
  • Kitle fonlama platformlarının hukuka aykırı faaliyet ve işlemlerinde uygulanacak önlemler için bu Kanunun 96ncı madde hükümleri kıyasen uygulanır.
  • Kitle fonlaması ve buna bağlı yapılan işlemler ile kitle fonlama platformları bu Kanunun 37nci ve 38 inci maddesi kapsamında değerlendirilmez. Bu faaliyetler bu Kanunun borsalar, piyasa işleticileri ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile ilgili kararlara tabi değildir.
  • Kitle fonlaması platformları ve kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan kişiler ile bunlara fon sağlayanlar arasındaki ilişkiler genel hüküm ve esaslara tabidir.